<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=unicode"> <TITLE>IQP[1X_,{22g_Nov.03,2016</TITLE> <STYLE type="text/css"> a:link{text-decoration:none} a:visited{text-decoration:none} a:active{text-decoration:none} a:hover{color:#006633;text-decoration:underline} </STYLE> <STYLE type="text/css"> <!-- body { font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal} td { font-family: "0}fԚ"; font-size:12pt; font-weight: normal;} table { font-family: "0}fԚ"; font-size: 12pt; font-weight: normal} .style17 {color: #003333} --> </STYLE> <META name="GENERATOR" content="MSHTML 11.00.9600.18125"></HEAD> <BODY topmargin="0" bgcolor="#ffede1"> <DIV align="center"> <TABLE width="960" border="0"> <TBODY> <TR> <TD> <P align="center" style="line-height: 150%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><FONT color="#000000" size="2"> <a href="http://www.gaya.org.tw/epaper/022/epaper022.htm"><FONT color="#000000">Yg`v6eOߎԚ N/echtml</a></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV align="center"> <TABLE width="960" bordercolor="#996633" style="border-collapse: collapse;" border="1"> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE width="960" bordercolor="#ffffff" style="border-style: solid;" border="0" cellpadding="3"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#996633"> <P align="right" style="margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;">&#9737;<A href="http://www.gaya.org.tw/epaper/order.asp" target="_blank"><FONT color="#000000">/SmP[1X</FONT></A>&nbsp; </P></TD></TR> <TR> <TD> <IMG width="964" height="349" src="epaper22.jpg" border="0"></TD></TR> <TR> <TD> <P align="center"><a href="#!"><font color="#000000">ޞwNu</font></a>\<a href="#b"><font color="#000000">IQX</font></a>\<a href="#bo1"><font color="#000000">IQf</font></a>\<a href="#B01"><font color="#000000">郩q_</font></a>\<a href="##"><font color="#000000">IQjRq_</font></a>\<a href="#$"><font color="#000000">&qޞ_1X</font></a></P></TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD> <DIV align="center"> <TABLE width="840" border="0" cellspacing="8" cellpadding="8"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#993300" colspan="2"> <P><FONT color="#ffffff" face="_ߎckўԚ" size="3"><a name="!"> </a>0ޞwNu0</FONT></P></TD> </TR> <TR> <TD valign="top" colspan="2"> <p align="left" style="margin:0 15px; line-height: 150%; "> <font color="#000000" face="jwiԚ" size="4"> <a target="_parent" href="http://www.gaya.org.tw/blog/gaya/?p=1805"> <font color="#000000">u;mwmi0]\O</font></a></font><br> %ˑ`V<br> <font color="#000000"> <a target="_parent" href="http://www.gaya.org.tw/blog/gaya/?p=1805"> <font color="#000000"> <img border="0" src="2-21-300.jpg" width="200" height="148" hspace="10" vspace="10" align="left"></font></a></a>0 gNMOYeHv+^ 0bvwmi/fYeH bUakH0FO/f b NsV[ b NN0bUak.z.z܃0nq܃ j[N b(W[bb0W0܈܈c g0 0<br> 0k PN g[E\u;mvNb [E\u;m _NSN/fOv p0wE\0Qpc0܃ b* gS& & ar_NSN}Y}Y[N0<br> 0N Pc*{v*OUff 0`O NNRD}\ONN 0MOsYoTVT{ 0b1\>e NR-Nv҉r ZPV]0 0 0ZPNNbT 0yY 01\tetbvOOU bZPN g%Re]\Ov;mR0 0<a target="_parent" href="http://www.gaya.org.tw/blog/gaya/?p=1805"><font color="#000000">------&gt;&gt;</font></a></font></TD> </TR> <TR> <TD valign="top" bgcolor="#996633" width="815" colspan="2"> <FONT color="#ffffff" face="_ߎckўԚ" size="3"><a name="b"></a>0 IQX0</FONT></TD> </TR> <TR> <TD valign="top" width="815" colspan="2"> <p style="margin:0 15px; line-height: 150%; "> <font size="4" face="jwiԚ">֊xQL 0nmS֊ 0</font></p> <p style="margin:0 15px; line-height: 150%; "> %IQ<\>w[Ox[bWf( tet</p> <p style="line-height: 150%; margin-left:15px; margin-right:15px; margin-top:0; margin-bottom:5px" align="left"> <img border="0" src="book.jpg" width="150" height="196" hspace="8" vspace="8" align="left">0 0 0nmS֊ 0 ])R TVisuddhimagga0Q NwS0ONN}-NIpS^ؚPh Buddhaghosa @b\O pWSP[OYe N^KN͑֊W0я1ue,g4lΑ_CQobee1937^1940 0l WNASVt^1985 Ng 1uIGWNS ob-NeQHr0hQfNAS NT |q}0Wˑ N^KNYe vQD}T~!k^gQ[^ <p style="line-height: 150%; margin-left:15px; margin-right:15px; margin-top:0; margin-bottom:15px" align="center"> s0<font color="#000000"><a target="_parent" href="http://www.gaya.org.tw/library/readers/guide-visuddhi.htm"><font color="#000000">[O}L</font></a></font>00<font color="#000000"><a target="_parent" href="http://www.gaya.org.tw/library/readers/guide-102.htm"><font color="#000000">fv</font></a></font>00<font color="#000000"><a target="_parent" href="http://www.gaya.org.tw/library/b-ip/sastra/visuddhimagga.htm"><font color="#000000">}njn</font></a></font>0</p></TD> </TR> <tr> <TD valign="top" width="810" bgcolor="#0066FF" colspan="2"> <FONT color="#ffffff" face="_ߎckўԚ" size="3"><a name="bo1"></a>0IQf0</FONT></TD> </tr> <tr> <TD valign="top" width="810" colspan="2"> <p style="line-height: 150%; margin-top: 8px; margin-bottom: 15px; margin-left:15px"> <a target="_parent" href="http://www.gaya.org.tw/blog/gaya/?p=1779"> <font color="#000000"> <img border="0" src="10511book-200.jpg" width="180" height="244" hspace="8" vspace="5" align="left"><font face="jwiԚ" size="4"> 08jΑP!q N_ezH[!q NT\W[NAS1t^ 0</font></font></a><br> %ˑj<br> <br> 0N0NmQt^ck 0 08jΑ 0/fNOw \!q NT\vc0'Y[pSaሄvMO8j!qw NQs^Q{S gWNFQGYv_ N \8^vX2k0!q NT\_\ԚN o2vQ[NU9h gB}bdQQuX eezH[Q[OL0<br> 0,gfNH[vwkSo NS(WScpKYe0e,g[OYe'YxPO@b6^O-N W[OYevBfNN/ !q NT\YUONvQ \/cScp[OYeWPRt^vܕa (Wcp[OYePYejmno-N nboWcR|vU\vܕu҉r0<font color="#000000"><a target="_parent" href="http://www.gaya.org.tw/blog/gaya/?p=1779"><font color="#000000">------&gt;&gt;</font></a></font></p></TD> </tr> <TR> <TD valign="top" width="815" bgcolor="#800080" colspan="2"> <FONT color="#ffffff" face="_ߎckўԚ" size="3"><a name="B01"></a>0</FONT><font color="#ffffff" face="_ߎckўԚ" size="3">郩q_0</font></TD> </TR> <TR> <TD valign="top" width="815" colspan="2"> <p style="line-height: 150%; margin-top: 8px; margin-bottom: 15px; margin-left:15px"> <font color="#000000" size="4" face="jwiԚ"> <a target="_parent" href="http://www.gaya.org.tw/blog/gaya/?p=1782"> <font color="#000000"> <img border="0" src="child-200.jpg" width="200" height="175" align="left" hspace="8" vspace="5"></font></a></a></font><font face="jwiԚ" size="4"><a target="_parent" href="http://www.gaya.org.tw/blog/gaya/?p=1782"><font color="#000000">vui[P[SvN 1\/fN)P[vN</font></a>00<br> </font>%!_TSfms*NJ<p style="line-height: 150%; margin-top: 8px; margin-bottom: 15px; margin-left:15px"> <font face="e0}fԚ" size="3">0</font>y W\/f(W2006t^l W95t^ YcS_zfYex[ bwckmeQc N/f(WdN\;NNNt^0k1VhfIQBf b=~gp*V0Nt^} NvTs Sgqvu}TYeS_zfYex[;mR kBf/fyi[P[g_veP[0<br> 0 w+}zg| v_]+^P}}O0RYe[ bc\i[P[x[o`\_bc\i[P[S}Yq0L}YNbi[P[֊_`n^bi[P[c"}'`vy[0<p style="line-height: 150%; margin-top: 8px; margin-bottom: 15px; margin-left:15px"> <font face="e0}fԚ" size="3"> <a target="_parent" href="http://www.gaya.org.tw/blog/gaya/?p=1782"> <font color="#000000">------&gt;&gt;</font></a></font></TD> </TR> <TR> <TD bgcolor="#008000" width="815" colspan="2"> <P><FONT color="#ffffff" face="_ߎckўԚ" size="3"><a name="#"> </a>0IQjRq_0</FONT></P></TD> </TR> <TR> <TD width="815" valign="top" colspan="2"> <p style="margin:0 15px; line-height:150%" align="right"> <a target="_parent" href="http://www.gaya.org.tw/blog/gaya/?p=1785"> <img border="0" src="1051107-29new400.jpg" width="350" height="236" hspace="8" align="left"></a>yp[zfυ R_KNy0uypnm4l m2kuX<br> ypё[R niq`{֖*g_!q miR]_0<br> _ё[R N'f gdxP}Oq\_mQ^yR ^!qϑN0<br> VuX=)Ye 'YmKNce_ y[nKN0<br> <font size="2"> 0'Yzf^֊ 0</font></p> <p style="margin:0 15px; line-height:150%" align="center"> &nbsp;</p> <p style="margin:0 15px; line-height:150%" align="center"> <br> <font color="#008000" face="jwiԚ" size="4">IQ<\PW </font></p> <p style="margin:0 15px; line-height:150%" align="center"> <font color="#008000" face="jwiԚ" size="4">2016.11.7~11.29 \q\yO0xl<br> &nbsp;</font></p> <p style="margin:0 15px; line-height:150%" align="left"> <font color="#008000" face="jwiԚ" size="3">\q\g </font></p> <p style="margin:0 15px; line-height:150%" align="left"> <font color="#008000" face="jwiԚ" size="3">ˊ'Y[TbPNwORL(uR Xwcnj|</font></p> </TD> </TR> <TR> <TD width="815" valign="top" colspan="2"> <hr color="#008000"> </TD> </TR> <TR> <TD width="815" valign="top" colspan="2"> <p style="line-height: 150%; margin-left: 15px; margin-top: 8px; margin-bottom: 15px"> <a target="_parent" href="http://www.gaya.org.tw/blog/gaya/?p=1791"> <img border="0" src="1051016_zizhulin-200.jpg" width="200" height="200" align="left" hspace="8" vspace="5"></a><font size="4" face="jwiԚ"><a target="_parent" href="http://www.gaya.org.tw/blog/gaya/?p=1791"><font color="#000000">+}zg| 105t^[Ox[xs buP}mixQy</font></a></font><br> %+}zg| 1X\<font face="e0}fԚ" size="3"><br> <br> 0</font>105/10/16[Ox[xsbuP}mixQy Nt^Ox[Wn яCSN Tx[akUSRbuP}mixQy0<br> 0;mR(WOOc N Nzl+^^RR Nc^U^ ؚĖ^'Y[wsʃ^wf/f~v_-NbzzR &NV Tx[(u_x[[O N g_HUj0y^ W\poQ &N6^Wg'Y>wON4Xp Tx[RRK{0<font face="e0}fԚ"><a target="_parent" href="http://www.gaya.org.tw/blog/gaya/?p=1791"><font color="#000000">------&gt;&gt;</font></a></font></p></TD> </TR> <TR> <TD width="815" valign="top" colspan="2"> <hr color="#008000"> </TD> </TR> <TR> <TD width="815" valign="top" colspan="2"> <p style="line-height: 150%; margin-left: 15px; margin-top: 8px; margin-bottom: 15px"> <img border="0" src="10511lit-2-400.jpg" width="400" height="221" align="left" hspace="5" vspace="5">00IQNe^0</p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 15px; margin-top: 8px; margin-bottom: 0"> 00<a target="_parent" href="http://www.gaya.org.tw/blog/gaya/?p=1796"><font color="#008000">Wn}n0%IQNe^ 1X\</font></a><br> <br> 0;x[T__=<br> <font color="#008000">00</font><a target="_parent" href="http://www.gaya.org.tw/blog/gaya/?p=1799"><font color="#008000">}YvԚW0%szZ</font></a><font color="#008000"><br> 00</font><a target="_parent" href="http://www.gaya.org.tw/blog/gaya/?p=1802"><font color="#008000">NnuXKNe( N)0%h[}</font></a></TD> </TR> <TR> <TD width="400" valign="top" bgcolor="#CC0000"> <FONT color="#ffffff" face="_ߎckўԚ" size="3"><a name="$"></a>0 &qޞ_1X0</FONT></TD> <TD width="415" valign="top" bgcolor="#CC0000"> &nbsp;</TD> </TR> <TR> <TD width="815" valign="top" colspan="2"> <div align="center"> <table border="0" width="100%" cellpadding="2" cellspacing="3"> <tr> <td> <img border="0" src="school-yinyi.jpg" width="200" height="282"></td> <td> <img border="0" src="school-gaya.jpg" width="200" height="282"></td> <td> <img border="0" src="school-yanghui.jpg" width="200" height="282"></td> <td> <img border="0" src="school-anhi.jpg" width="200" height="282"></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"> <p style="line-height: 150%; margin-top: 15px; margin-bottom: 0"> <a target="_parent" href="http://yinyi.gaya.org.tw/"> <font color="#800000">0WޞSS pSQx[т</font></a><font color="#800000"><br> Bf</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#800000">106.1.7-106.5.21<br> (qQ161 k12\Bf)</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#800000">0<a target="_parent" href="http://yinyi.gaya.org.tw/"><font color="#800000">s0}nj </font></a>0 </font> <p style="line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#800000">;<a target="_parent" href="https://docs.google.com/forms/d/1nuzx7fDg5jlwRAjJxPzz-nNGVsYphi_M8y8xJdUyazI/viewform?edit_requested=true"><font color="#800000">} N1X T</font></a>=</font></td> <td align="center" valign="top"> <p style="line-height: 150%; margin-top: 15px; margin-bottom: 0"> <font color="#0066CC">0Wޞ'Yn IQq\[<br> Bf</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0066CC">106.2.12-6.18</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0066CC">&nbsp;(qQ161 k12\Bf)</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0066CC">0</font><a target="_parent" href="http://gaya.gaya.org.tw/"><font color="#0066CC">s0}nj </font></a><font color="#0066CC">0</font></p> <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</td> <td align="center" valign="top"> <p style="line-height: 150%; margin-top: 15px; margin-bottom: 0"> <a target="_parent" href="http://yanghui.gaya.org.tw/"> <font color="#336699">0WޞS-N gax[т</font></a><font color="#336699"><br> Bf</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#336699">105.12.25-106.4.30<br> (qQ161 k12\Bf)</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#336699">0</font><font color="#006699"><a target="_parent" href="http://yanghui.gaya.org.tw/"><font color="#336699">s0}nj </font></a></font><font color="#336699">0</font><p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</td> <td align="center" valign="top"> <p style="line-height: 150%; margin-top: 15px; margin-bottom: 0"> <a target="_parent" href="http://anhui.gaya.org.tw/"> <font color="#008000">0Wޞ V [gax[т</font></a><font color="#008000"><br> Bf</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#008000">105.12.27-106.4.29 <br> (qQ161 k12\Bf)</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#008000">0<a target="_parent" href="http://anhui.gaya.org.tw/"><font color="#008000">s0}nj </font></a>0</font><p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</td> </tr> </table> </div> </TD> </TR> <TR> <TD width="815" valign="top" colspan="2"> <hr color="#cc0000"></TD> </TR> <tr> <TD width="400" valign="top"> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px"> <font color="#0066FF">0105/12 106/1g yO z0</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px"> <font color="#0066FF">%SS pSQx[т 105/12/24 Ney</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px"> <font color="#0066FF">%SS pSQx[т 106/1/1-2 CQeNey </font></p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px"> <font color="#0066FF">%ؚĖ +}zg| 106/1/14-16 y NqQOg</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px"> <font color="#0066FF">%ؚĖ +}zg| 106t^^ ck_u;my|R z<br> 0N105/12/20~106/2/141NZf N7:30~9:30 </font></p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px"> ---------------------------------------</p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px"> <font color="#663300">0105/12 106/1g z^0</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px"> <font color="#663300">%SS pSQx[т 105/12/3 eNx[[O</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px"> <font color="#663300">%ؚĖ +}zg| 106t^^ eP^|R^</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px"> <font color="#663300">0105/12/14aw_W wx^y^aw wy<br> 0106/1/18RNR Ώc}Y^K{OeP<br> 0(1 N NHS9:30^11:30)</font></TD> <TD width="415" valign="top" bgcolor="#FEF9F5"> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px">&nbsp;0105/12 106/1g qQO;mR0</p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px"> %'Yn IQq\[ 105/12/4 'Y`aqQO</p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px"> % V [gax[т 105/12/5 'Y`aqQO</p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px"> %SS pSQx[т 105/12/17 Ha` Nw4lalg</p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px"> %S-N gax[т 105/12/18 Ha` Nw4lalg</p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px"> % V IQ[ 105/12/25 |2[ON</p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px"> % V [gax[т 106/1/2 'Y`aqQO</p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px"> %ؚĖ +}zg| 106/1/7-9[O NqQOg</p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px"> ---------------------------------------</p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px"> <font color="#CC0000">%e%fHy[lg106/1/28(fckgRN)</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px"> <font color="#CC0000">0pSQx[т0IQq\[0[gax[т0 gax[т0<br> 0[gax[т0+}zg| </font></p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px"> <font color="#CC0000">%e%fHy[lg IQ[106/1/28-31(fckgR~RV)</font></TD> </tr> <tr> <TD width="815" valign="top" colspan="2"> <hr color="#cc0000"></TD> </tr> <tr> <TD width="400" valign="top"> <a target="_parent" href="http://hkbi.gaya.org.tw/index.htm"> <img border="0" src="HKBI_400.jpg" width="400" height="504" align="left"></a></TD> <TD width="415" valign="top"> <p style="line-height: 150%; margin: 0 15px"><font face="jwiԚ"> IQ<\>w[Ox[b<br> </font><font color="#000000" size="4" face="jwiԚ">%%</font><font face="jwiԚ">W[Ye+^vW0W</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> <font face="_ߎckўԚ">% N'YYeyrr</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 35px; margin-right: 15px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> N0=[[bu;mvx[bYe0<br> N0|Qg PNu}Tv+郩LXv[0<br> N0;mQo0ٖTvYex[l }``v_U|vޞvhT0</p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> <font face="_ߎckўԚ">%N zYex[</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 35px; margin-right: 15px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> N0㉀%c \[O@vzfga<br> N0L%ccu}Tv[υ<br> N0WN%[J>wvNMb<br> V0_w%=[_lv`X0<br> N0u;m%v ePhQvP <p style="line-height: 150%; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> <font face="_ߎckўԚ">%x[6ROx[t^PVt^</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> <font face="_ߎckўԚ">%(Wx[_G</font></p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 35px; margin-right: 15px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> N0x[ܖhQMQ O[0wQ0Yeyf hs*Qo cONsRx[ё0<br> N0NOIё,CQ bumi_0</p> <p style="line-height: 150%; margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> <a target="_parent" href="http://hkbi.gaya.org.tw/index.htm"> <font color="#800000">[Ox[b Lx[W bu-N--&gt;0s0}nj 0</font></a></TD> </tr> </TBODY></TABLE></DIV></TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD> <TABLE width="100%" bordercolorlight="#FFFFFF" bordercolordark="#FFFFFF" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3"> <TBODY> <TR> <TD width="691" valign="top" bgcolor="#996633"> <P style="line-height: 150%; margin-top: 5px; margin-bottom: 0px;">&#9737;vܕ#P}</P> <P style="line-height: 150%; text-indent: -80px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 90px;"> Ye_mi<A href="http://hkbi.gaya.org.tw/"><FONT color="#000000">IQ<\>w[Ox[b</FONT></A>\<A href="http://www.gaya.org.tw/library/"><FONT color="#000000">Wf( gR</FONT></A>\<A href="http://www.gaya.org.tw/blog/youthgaya/"><FONT color="#000000">IQgaR-N_</FONT></A>\<A href="http://www.gaya.org.tw/blog/insight/"><FONT color="#000000">IQyO-N_</FONT></A>\<A href="http://research.gaya.org.tw/"><FONT color="#000000">IQYex|v-N_</FONT></A></P> <P style="line-height: 150%; text-indent: -80px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 90px;"> eS_mi<A href="http://www.gaya.org.tw/journal/"><FONT color="#000000">[OYeWf(( R</FONT></A>\<A href="http://www.gayamagazine.org/"><FONT color="#000000">IQV</FONT></A> \<A href="http://www.gaya.org.tw/publisher/"><FONT color="#000000">IQf </FONT></A>\<A href="http://hkbi.gaya.org.tw/journal/index-20131201.htm"><FONT color="#000000">R~g </FONT></A> </P> <P style="line-height: 150%; text-indent: -80px; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 90px;"> _S_mi<A href="http://yinyi.gaya.org.tw/"><FONT color="#000000">pSQx[т</FONT></A>\<A href="http://gaya.gaya.org.tw/"><FONT color="#000000">IQq\[</FONT></A>\<A href="http://dinghui.gaya.org.tw/"><FONT color="#000000">[gax[т</FONT></A>\<A href="http://yanghui.gaya.org.tw/"><FONT color="#000000"> gax[т</FONT></A>\<A href="http://anhui.gaya.org.tw/"><FONT color="#000000">[gax[т</FONT></A>\<A href="http://xianguan.gaya.org.tw/"><FONT color="#000000">IQ[</FONT></A>\<A href="http://zizhulin.gaya.org.tw/"><FONT color="#000000">+}zg| </FONT></A></P> <P style="line-height: 150%; text-indent: -80px; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 90px;"> <FONT color="#ffffff"><a href="http://www.gaya.org.tw/"> <font color="#000000">&#9737;IQnj }</font></a></FONT> </P> <P style="line-height: 150%; text-indent: -80px; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 90px;"> <A href="http://www.gaya.org.tw/epaper/"> <FONT color="#ffffff"><a href="http://www.gaya.org.tw/epaper/"> <font color="#000000">&#9737;IQP[1X</font></a></FONT><font color="#000000"> </font></A></P> <P style="line-height: 150%; text-indent: -80px; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 90px;"> <a target="_parent" href="https://www.facebook.com/xianguan.fans/"> <img border="0" src="FB_download.jpg" width="100" height="100" hspace="8" vspace="8"></a><img border="0" src="line_download.jpg" width="100" height="100" hspace="8" vspace="8"><a target="_parent" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.org.altruistictech.gaya.android"><img border="0" src="and_download.jpg" width="100" height="100" hspace="8" vspace="8"></a><a target="_parent" href="https://itunes.apple.com/tw/app/xiang-guang-dian-zi-bao/id1090855625?l=zh&mt=8"><img border="0" src="app_download.jpg" width="100" height="100" hspace="8" vspace="8"></a></P> </TD> <TD valign="top" bgcolor="#996633"> <p style="line-height: 150%; margin-left: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 0Hr kf0<br> 0IQP[1X 0ٖ1 R ,{22g<br> }/IQ<\PWNe_mi<br> |vLWlN=O6q\Wёg<br> |vLNˑ`V<br> uR Reg2016t^01g14e<br> QHreg2016t^11g04e<br> ,g1XW\O kl\ 0WlN=O6q\Wёg 0@b g<br> gNUOuOU^p akΏ[O gRO{<br> E-mail<a href="mailto:service@gaya.org.tw"><font color="#000000">service@gaya.org.tw</font></a></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></BODY></HTML>